Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei
Tramwaje podmiejskie w Łodzi - Wersja do druku

+- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl)
+-- Dział: KOLEJ HOBBYSTYCZNIE (https://www.forumkolejowe.pl/forumdisplay.php?fid=96)
+--- Dział: KOMUNIKACJA MIEJSKA I AUTOBUSOWA (https://www.forumkolejowe.pl/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Wątek: Tramwaje podmiejskie w Łodzi (/showthread.php?tid=1370)Tramwaje podmiejskie w Łodzi - Obleśny Szczur - 08.09.2011

Temat do¶æ g³o¶ny w £odzi i okolicach w ostatnich miesi±cach, ale widzê, ¿e tutaj jeszcze nie dotar³. Sprawa wygl±da tak:

Miasto wypowiedzia³o umowê spó³kom MKT oraz TP, które obs³uguj± podmiejskie linie 43 (do Lutomierska i Konstantynowa) i 46 (do Ozorkowa) - oczywi¶cie powodem s± koszty. Po tym pojawi³a siê fala protestów i pism ze strony gmin do których doje¿d¿a tramwaj, i które tak¿e maj± udzia³y w MKT i TP. By³o nawet kilka manifestacji mieszkañców gmin i pracowników MKT.

UM w £odzi wymy¶li³ na to, ¿e nie chce rezygnowaæ z tramwajów podmiejskich w ogóle, ale ¿e chce od stycznia 2012 przekazaæ obs³ugê tych dwóch linii do spó³ki obs³uguj±cej komunikacjê na terenie miasta czyli MPK.

W czym problem?
Ano po pierwsze MPK nie ma taboru do obs³ugi tych linii - raz chodzi o ilo¶æ, dwa chodzi o rodzaj. MKT i TP je¿d¿± takimi wynalazkami jak 803N, GT6, GT8, M8S i M86 tymczasem MPK ma tylko 805-ki - robili jakie¶ testy na tych liniach podmiejskich i okaza³o siê, ¿e kanciaki nie daj± rady bo s± za du¿e spadki napiêæ. MPK (czyli de facto urz±d miasta) musia³oby dzier¿awiæ tabor od spó³ek podmiejskich albo go wykupiæ razem z ca³± infrastruktur± (bo je¶li MKT i TP przestan± je¼dziæ to oznacza ich koniec).
Drugi problem jest taki, ¿e na razie s± tylko zapewnienia s³owne miasta, a nie ma nic na papierze - st±d obawa ¿e 1 stycznia 2012 na trasê 43 i 46 nie wyjedzie nic, albo po miesi±cu jazdy MPK powie, ¿e im siê nie op³aca i zwin± po³±czenia.
Trzeci problem - stan torowiska. Jest fatalny, wed³ug mnie tam siê 90% nadaje do wyprucia i zrobienia ca³kowicie od nowa.

Tak, wiêc czekamy co siê wydarzy, a je¶li kto¶ jeszcze nie jecha³ podmiejskimi w £odzi to serdecznie zapraszam, bo nie wiadomo czy w przysz³ym roku jeszcze bêdzie taka mo¿liwo¶æ. A wra¿enie s± niesamowite - to prawie jak podró¿ kolejk± w±skotorow±. Linia 43 do Lutomierska przez Konstantynów ma prawie 30km, a linia 46 do Ozorkowa przez Zgierz ma 36km (najd³u¿sza linia tramwajowa w Polsce!). Do tego przeja¿d¿ka kultow± 803, albo M8S, który w ¶rodku sprawia wra¿enie bardziej kolejki podmiejskiej ni¿ tramwaju.


Re: Tramwaje podmiejskie w Łodzi - czy zostaną zlikwidowane - mrug - 08.09.2011

Obleśny Szczur napisał(a):tymczasem MPK ma tylko 805-ki - robili jakieś testy na tych liniach podmiejskich i okazało się, że kanciaki nie dają rady bo są za duże spadki napięć.


Kanciak nie jest wozem typu 805 tylko 802 a takich w Łodzi nie ma już od prawie 30 lat :-P


- Obleśny Szczur - 08.09.2011

Ró¿nie siê mówi, w ró¿nych czê¶ciach Polski :-P I chyba nie to jest w tym najwa¿niejsze, nie s±dzisz? Wa¿ne, jest to, ¿e mo¿emy ju¿ nie zobaczyæ tramwai podmiejskich w £odzi, a biletów MKT to ju¿ na 100% nie bêdzie od 1 stycznia (co akurat bêdzie zalet± dla pasa¿era, bo ma obowi±zywaæ bilet ³ódzkiego MPK).


RE: Tramwaje podmiejskie w £odzi - czy zostan± zlikwidowane od stycznia 2012? - ET40 - 07.04.2018

Panie i panowie, wygląda na to, że żegnamy komunikację tramwajową do Ozorkowa.
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/ozorkow-w-gre-wchodzi-tylko-pelna-modernizacja-linii-tramwajowej-58139.html