Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei
Badanie frekwencji 2011 - Wersja do druku

+- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl)
+-- Dział: TECHNICZNA STRONA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-95.html)
+--- Dział: NAUKA I PRACA NA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-19.html)
+--- Wątek: Badanie frekwencji 2011 (/thread-1127.html)

Strony: 1 2 3


Badanie frekwencji 2011 - mateusz123 - 16.06.2011

Witam
Jak co roku tak i w tym roku pewnie będzie badanie frekwencji i jak co roku pewnie informacja będzie się rozchodziła stopniowo po różnych forach kolejowych. Żeby to ułatwić wpisujmy tutaj wszystkie info na ten temat; czyli termin badania, firmy które wygrają przetarg, i wszelkie inne informacje które mogą pomóc innym w sprawie ewentualnej pracy.


- psim - 16.06.2011

Ja też chcę. Stary jestem, ale co tam!


- ET40 - 16.06.2011

Czy można zgłaszać swoją kandydaturę na ten sam adres e-mail, co w zeszłym roku?


- Damian Łódź - 17.06.2011

a swoją droga : są takie przetargi?


- Obleśny Szczur - 17.06.2011

Firma, w której by³em zatrudniony w zesz³ym roku (Omnibus z £odzi, ale oni to robili dla Ipsosa) z tego co wiem nie pierwszy raz wynajmowa³a ludzi do badania frekwencji. Zobaczymy czy bêd± do mnie dzwoniæ w tym roku i siê pytaæ, czy bym nie chcia³ jeszcze raz.


- przem710 - 17.06.2011

Jak wygląda wynagrodzenie w przypadku tej pracy?


- psim - 17.06.2011

Symbolicznie. ;-) Ale jest też frajda.


- REGIOchłopak - 17.06.2011

Ja też chce! Mam doświadczenie w liczenie pasażerów autobusowych dla KZK GOP TongueTongue


- kris123 - 17.06.2011

Ja raz się w to bawiłem i więcej nie będę. Tyranka i małopłatna zabawa. Choć dla pasjonatów pewnie cenne doświadczenie Smile


- Obleśny Szczur - 17.06.2011

100z³ na rêkê za dzieñ. Nie jest to ciê¿ka praca. £azisz po poci±gu i spisujesz z biletu cyferki. Na pewno lepsze to ni¿ kopanie rowów albo za....nie na budowie.


- psim - 17.06.2011

A jakie cyferki konkretnie się spisuje?


- mateusz123 - 17.06.2011

Czy ja wiem czy małopłatna? Ja dostałem 700 zł za 6 dni( trasa z powrotem do domu, bez żadnych nocowań itd.) Piszcie w tym temacie miejscowych koordynatorów z Waszych miast.
Łódź- Omnibus
Wrocław- Magapp

A krajowy organizator to Ipsos, dla niego te miejscowe firmy robią. Najlepiej się kontaktować z koordynatorem ze swojego miasta, on zatrudnia, wystawia umowy itd. W praktyce Ipsos tylko czasami kontroluje, nic więcej nie ma wspólnego z ankieterami bezpośrednio


- ET40 - 17.06.2011

Jak dowiedzieć się jaka firma koordynuje badania na danym terenie?


- mateusz123 - 17.06.2011

Po znajomości, z grup dyskusyjnych, ewentualnie dzwonić do stolicy do ipsosu do głównego koordynatora. Ja przynajmniej tak rok temu robiłem.


- Obleśny Szczur - 17.06.2011

Albo po prostu wys³aæ mailowo CV i list motywacyjny na maila do Ipsosa, <!-- e --><a href="mailto:realizacja@ipsos.com">realizacja@ipsos.com</a><!-- e -->, wpisuj±c w tytule "Poci±gi", tak przynajmniej odbywa³o siê to od dwóch lat. Oni to potem kieruj± do koordynatorów zale¿nie od miejsca zamieszkania jakie podasz.

psim napisał(a):A jakie cyferki konkretnie siê spisuje?
Hmmm, ¿ebym ja to pamiêta³, co tam by³o, a by³o sporo rzeczy, formularz do ka¿dego biletu oddzielnie mia³ mnóstwo pól, prawie jak PIT. Wymieniê najwa¿niejsze:
- relacja (zapisana cyferkami, ka¿de miasto na trasie poci±gu mia³o swój kod, je¶li kto¶ jecha³ na jakiej¶ d³u¿szej relacji to pisa³o siê pe³n± nazwê w odpowiednim polu)
- zni¿ka, oferta
- cena
- liczba km
- godzina spisania biletu, nie sprzeda¿y ani nie rozpoczêcia podró¿y
- dla biletów grupowych liczba osób
- w wagonach sypialnych numer wagonu
- oddzielnie pola do zaznaczenia czy z danym biletem sprzedany jest bilet na rower, bilet na wózek, czy s± miejscówki wykupione
To dla komunikacji krajowej, je¶li pasa¿er mia³ bilet na podró¿ zagraniczn± by³ oddzielny formularz o trochê innym uk³adzie pól, gdzie siê relacje wpisywa³o s³ownie i dodatkowo zaznacza³o kraj, w którym by³ kupiony bilet.